TRANSMISJA LIVE W SYSTEMIE PPV

Regulamin

REGULAMIN KONCERTU STACJONARNEGO

I. Informacje ogólne:

 1. Niniejszy regulamin dotyczy imprez organizowanych przez firmę STUDIO LAS, P. Czerniakowski, R. Cyron – Spółka Cywilna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Radziłowska 3 m 20, 03-934 Warszawa, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Osoby, które zdecydowały się na zakup biletów na imprezy organizowane przez Organizatora, akceptują postanowienia regulaminu, oraz zobowiązują się go przestrzegać.
 3. Miejscem imprezy jest Studio Las w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 oznaczonym szczegółowo na potrzebę organizacji imprezy jako Studio-2-Online (zwanym dalej „studiem”).

II. Uczestnictwo w imprezach:

 1. Uczestnictwo w koncertach odbywa się na podstawie ważnych biletów wstępu zakupionych u sprzedawców, których organizator wyznaczył do dystrybucji biletów, lub biletów zakupionych bezpośrednio u Organizatora.
 2. Na terenie imprezy i obiektu w którym impreza się odbywa mogą znajdować się jedynie osoby z ważnym biletem wstępu, lub identyfikatorem obejmującym wstęp na teren imprezy.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy.
 4. W przypadku jeśli zajdzie konieczność odwołania koncertu/imprezy, Organizator nie będzie zobowiązany do zapłaty żadnego zadośćuczynienia, rekompensaty finansowej ponad zwrot wartości posiadanego przez uczestnika biletu wstępu.

II. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu i koncertu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić wstępu posiadaczowi biletu, jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niewłaściwego i/lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów. W przypadku gdy impreza ma charakter imprezy masowej, do przeprowadzenia kontroli osobistej przez zatrudnione służby porządkowe.

3.      Organizator, ochrona, służby porządkowe oraz inne osoby upoważnione przez Organizatora mają prawo wyprosić lub wyprowadzić uczestnika naruszającego regulamin.

 1. Zabronione jest:

a)      wnoszenie na teren imprezy przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.

b)      wnoszenie napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, jak również wnoszenie opakowań szklanych.

c)      palenie wyrobów tytoniowych lub elektronicznych papierosów.

d)      wchodzenie i przebywanie na imprezie osobom których ubiór narusza dobre obyczaje, jego elementy są niebezpieczne (np. metalowe okucia obuwia, oraz noszą znamiona akcji reklamowej.

e)      dostawianie miejsc oraz stanie w przejściach i drogach ewakuacyjnych.

f)       dotykanie i zbliżania się do elementów scenografii, wyposażenia technicznego, aparatury nagłaśniającej oraz oświetleniowej.

g)      wchodzenie uczestników na zaplecze, do pomieszczeń technicznych, backstage, garderób oraz innych pomieszczeń studia z wyjątkiem wskazanej dla uczestników toalety.

5.      Obowiązuje:

a)      zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniami miejsc na posiadanych przez siebie biletach lub w razie braku oznaczeń, zgodnie z zasadą pierwszeństwa przybycia.

b)      nakaz zakrywania ust i nosa na terenie imprezy oraz dezynfekcji rąk przeznaczonymi do tego celu płynami, zapewnionymi na terenie imprezy  przez Organizatora.

c)      poddanie się kontroli temperatury ciała przed wejściem na teren imprezy przez osobę upoważnioną przez Organizatora (osoby z temperaturą ciała powyżej 37,5 ℃ nie zostaną wpuszczone).

d)      nakaz utrzymania dystansu pomiędzy uczestnikami koncertu o minimum 2 m.

 1. Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się poleceń oraz uwag całego personelu pracującego przy obsłudze wydarzenia. Personel i obsługa mają prawo wydawać bieżące zakazy w oparciu o aktualną sytuację organizacyjną i epidemiologiczną.
 2. Bilet wstępu traci ważność w momencie opuszczenia obiektu i nie upoważnia do ponownego wejścia na teren obiektu/ imprezy.

III. Rejestrowanie koncertu oraz wykonywanie zdjęć.

1. W trakcie wydarzeń nie wolno jest bez zgody Organizatora wykonywać zdjęć, rejestrować, nagrywać koncertu, utrwalać go jakąkolwiek metodą, bez wiedzy i zgody Organizatora.

2. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zakazu, służby porządkowe lub obsługa obiektu mogą wyprosić osobę, która nie stosuje się do zakazu z terenu imprezy.

3. Do rejestrowania przebiegu imprezy, uprawnieni są dziennikarze i reporterzy, którzy otrzymali stosowną akredytację prasową od Organizatora. Materiały i rejestracje te mogą być wykonywane wyłącznie w trakcie 3 pierwszych utworów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji całości imprezy oraz jej przygotowań wszelkimi możliwymi sposobami rejestracji. W trakcie rejestracji mogą zostać nagrani także uczestnicy imprezy oraz ich wizerunek, na co wyrażają zgodę kupując bilet na wydarzenie. Organizatorowi przysługuje pełne prawo wykorzystania zarejestrowanych materiałów na wszystkich możliwych polach emisji, w tym podczas transmisji online koncertu oraz po jego zakończeniu bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.


REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez .Studio Las P. Czerniakowski, R. Cyron S.C. (dalej: Studio Las) z siedzibą przy ul. Radziłowskiej 3/20, 03-934 Warszawa, NIP 1132700692, REGON 141215895, adres poczty elektronicznej: info@studio-2.pl.

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, Studio Las P. Czerniakowski, R. Cyron S.C. z siedzibą przy ul. Radziłowskiej 3/20, 03-934 Warszawa, NIP 1132700692 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu Studio Las.
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez Studio Las, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz Studio Las w maksymalnej kwocie 15 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://live.studio-2.pl
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie https://live.studio-2.pl oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych TPay lub Ebilet . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu Tpay lub Ebilet. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie https://live.studio-2.pl. 
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://live.studio-2.pl
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Studio Las.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. Studio Las nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu Tpay lub Ebilet. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system Taay lub Ebilet .
  2. Studio Las nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay lub Ebilet.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie https://live.studio-2.pl, oraz w siedzibie firmy Studio Las.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2020 r.
 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu https://live.studio-2.pl lub jego trwałej awarii.
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie https://live.studio-2.pl.
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Studio Las.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem: info@studio-2.pl
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

NASI PARTNERZY:       


W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z właścicielem kanału: info@studio-2.pl

© 2018 PPV Stream

Pomoc:     bok@ppv-stream.pl